สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั้น ๓ โซน S ๒
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
     โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๒๐๗๔-๕  โทรสาร  ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๘๓