ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานอัยการสูงสุด
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๓ โซน S๒
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
     โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๒๐๗๔-๕  โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๘๓
 

Academic Resources Center, Office of the Attorney General,

Rajaburi Direkriddhi Building, Government Complex

120 Moo 3, Chaeng Watthana Road, Lak si, Bangkok, 10210

Tel: +66-2142-2074-5,  Fax: +66-2143-9183

http://www.library.ago.go.th 

E-mail: library@ago.go.th